วันมาฆบูชา

Write By: admin Published In: Created Date: 2016-02-22 Hits: 902 Comment: 0
วันมาฆบูชา

๙ เดือนหลังการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันเพ็ญเดือน ๓ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์ เมื่อ ๒,๖๐๓ ปีมาแล้ว (หากนับตามปฏิทินสากล วันมาฆบูชามาก่อนวัน วิสาขบูชา แต่ถ้านับจากเหตุการณ์ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงกับวันวิสาขบูชา เกิดก่อนเหตุการณ์พระสงฆ์ประชุมกันในวันมาฆบูชาอยู่ ๙ เดือน นี่จึงเป็นเหตุผลทำไมเป็น ๒,๖๐๓ ปี ไม่ใช่ ๒,๖๐๔ ปีครับ ; อ้างอิง ท่องถิ่นธรรม) มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระอรหันตขีณาสพ ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุ โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันมาฆะนี้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมท่ามกลางพระอรหัตสาวก ซึ่งเป็นทั้งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละบาปกรรมความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์

ประวัติความเป็นมาวันมาฆบูชา
ในสมัยพุทธกาล หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ คือ
๑. วันนั้นเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
๒. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้ นัดหมาย
๓. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖
๔. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจาก พระพุทธเจ้า
เพราะเหตุที่มีองค์ประกอบสำคัญดังกล่าว จึงมีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต และในโอกาสนี้ พระพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธ ศาสนา

ภาพประกอบยืมมาจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ขออนุญาต และ อนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ครับ...สาธุ

๙ เดือนหลังการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันเพ็ญเดือน ๓ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์ เมื่อ ๒,๖๐๓ ปีมาแล้ว (หากนับตามปฏิทินสากล วันมาฆบูชามาก่อนวัน วิสาขบูชา แต่ถ้านับจากเหตุการณ์ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงกับวันวิสาขบูชา เกิดก่อนเหตุการณ์พระสงฆ์ประชุมกันในวันมาฆบูชาอยู่ ๙ เดือน นี่จึงเป็นเหตุผลทำไมเป็น ๒,๖๐๓ ปี ไม่ใช่ ๒,๖๐๔ ปีครับ ; อ้างอิง ท่องถิ่นธรรม) มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระอรหันตขีณาสพ ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุ โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันมาฆะนี้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมท่ามกลางพระอรหัตสาวก ซึ่งเป็นทั้งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละบาปกรรมความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์

ประวัติความเป็นมาวันมาฆบูชา
ในสมัยพุทธกาล หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ คือ
๑. วันนั้นเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
๒. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้ นัดหมาย
๓. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖
๔. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจาก พระพุทธเจ้า
เพราะเหตุที่มีองค์ประกอบสำคัญดังกล่าว จึงมีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต และในโอกาสนี้ พระพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธ ศาสนา

ภาพประกอบยืมมาจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ขออนุญาต และ อนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ครับ...สาธุ

Tags:

Leave A Comment

Captcha